Kontaktujte nás nonstop   
Slovakia 00421 948 614 600
United Kingdom 0044 796 644 8649
Tachografové karty

Na pobočkách v Levoči a v Prešove sme zberným miestom žiadostí o vydanie kariet k digitálnym tachografom. Tlačivo žiadosti o vydanie kariet a poštovú poukážku na zaplatenie príslušného poplatku možno získať na výdajnom mieste. Pri spracovávaní žiadostí postupujeme podľa metodiky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.

K žiadosti o kartu vodiča treba doložiť:

  • vlastnú fotografiu s rozmermi 35 x 45 mm;
  • doklad o zaplatení sumy vo výške 63 eur za 1 ks karty na úhradu nákladov spojených s vydaním karty;
  • doklad na overenie totožnosti žiadateľa;
  • vodičský preukaz žiadateľa.


Ku kompletne vyplnenej žiadosti o podnikovú kartu treba doložiť:

  • doklad o zaplatení sumy vo výške 63 eur za 1 ks karty na úhradu nákladov spojených s vydaním karty;
  • originál alebo notárom osvedčená kópia výpisu z Obchodného registra SR alebo Živnostenského registra SR danej spoločnosti nie staršiu ako tri mesiace;
  • splnomocnenie s osvedčeným podpisom štatutárneho orgánu organizácie, aby daný žiadateľ (vlastník karty) mohol predložiť žiadosť o vydanie tachografovej podnikovej karty (zostáva priložené k žiadosti);